پــروژه هـای مــا

briefing
پروژه های گروه صنعتی هوایار

1-نصب و راه اندازی پکیج اکسیژن ساز بیمارستان امام رضا اردبیل.
2-نصب و راه اندازی پکیج هیدروژن ساز شرکت اکسیر در تهران.
3-نصب و راه اندازی کمپرسور350 کیلو وات آب خنک شرکت الستیک یزد سال 96.
4-نصب و راه اندازی کمپرسور55 کیلو وات آب خنک شرکت کاله در عراق سال96.

5-فروش ونصب و راه اندازی کمپرسور توربو در شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز.
6-نصب و راه اندازی کمپرسور توربو در سایت الستیک گلدستون اردبیل.
7-تعمیرات و تحویل به موقع دستگاه هیدروژن ساز شرکت اکسیر در تهران.
8-راه اندازی و تعمیرات دوره ای بیش از 35 بیمارستان در منطقه شمال غرب کشور.
9-تغییر طراحی درایر جذبی و تحویل آن به شرکت ملی گاز ایران در زنجان.
10-نصب و راه اندازی درایرهای جذبی)دسی کانت(سکوهای حفاری شرکت فالت قاره.
11-نصب و آموزش و راه اندازی کمپرسورهای ملی حفاری در شوش-اندیمشک-منطقه نفتی
یادآوران مرز ایران و عراق.
12-نصب و راه اندازی پکیج نیتروژن در کانتینرپرتابل مربوط به شرکت بید بلند بنا.
13-نصب و راه اندازی پکیج نیتروژن در سایتهای گاز اتیلن جنوب-غرب کشور.
14-نصب و راه اندازی و آموزش پکیج هوای مدیکال در 35 بیمارستان شمال غرب کشور.
15-نصب و راه اندازی پکیج هوای فشرده درسایت نیروگاه سیکل ترکیبی خوی.
16-نصب و آموزش و تحویل پکیج هوای فشرده در سایتهای نیروگاه برق سمنگان-طوس-پرند-کاشان-یزد با پیمانکاری توسعه یک مپنا.
17-نصب و راه اندازی پکیج هوای فشرده در تراکتور سازی تبریز.
18-نصب و راه اندازی پکیج هوای فشرده در پتروشیمی تبریز.
19-نصب و راه اندازی پکیج هوای فشرده در پاالیشگاه تهران.
20-نصب و راه اندازی پکیج هوای فشرده در کارخانه های سیمان صوفیان-ارومیه-خوی-اردبیل-گلستان-مشهد-تهران-نکا- در کل کشور.